header_image
Wyszukiwanie
Znaleźliśmy 0 results. Czy chcesz teraz załadować wyniki?
Wyszukiwanie
we found 0 results
Your search results

Regulamin

Regulamin

1 Regulamin określa zasady świadczenia przez LCN Nieruchomości na rzecz Użytkowników usług polegających na

umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń w serwisie strony www.lcn­nieruchomosci.pl

2. Operator — LCN Nieruchomości z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 66­400, ul. Mieszka I 46/2, z którym użytkownik może

kontaktować się pod adresem biuro@lcn­nieruchomosci.pl

Serwis – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą www.lcn­nieruchomosci.pl, prowadzony przez Operatora

w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń, dostępny w domenie internetowej

www.lcn­nieruchomosci.pl,

Ogłoszenie — sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży (zaproszenie do zawarcia umowy

sprzedaży), nieruchomości zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie;

Towar — rnieruchomość oferowana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która może być przedmiotem Ogłoszenia,

zgodnie z Regulaminem;

Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna

lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i

zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto lub aktywowała Ogłoszenie;

Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e­mail, część Serwisu, za pomocą

której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu (panel administracyjny – „Moje oferty”);

Limit – dopuszczalna liczba 1 darmowego Ogłoszenia przewidziana dla danej kategorii Ogłoszenia, po przekroczeniu

której, w celu zamieszczenia kolejnego Ogłoszenia w Serwisie konieczne jest wykupienie Pakietu;

Pakiet – Zestaw płatnych Ogłoszeń nabywany przez Użytkownika po przekroczeniu Limitu. Rodzaje Pakietów, zasady

ich zakupu i korzystania z Ogłoszeń w ramach Pakietu określone zostały w załączniku nr 1.

Regulamin – niniejszy regulamin;

Cennik — zestawienie ustalanych przez Operatora opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu , określone w

Załączniku nr 2 do Regulaminu.

3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu

1. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia musi być zgodna

ze stanem faktycznym.

2. Zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której

Ogłoszenie dotyczy.

3. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu

zamieszczany jest formularz kontaktowy, który (bez ujawniania adresu e­mail ogłoszeniodawcy) umożliwia

każdemu użytkownikowi Internetu przesłanie wiadomości na adres e­mail przypisany do Ogłoszenia

4. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednej nieruchomości.

5. Publikacja Ogłoszenia w Serwisie w liczbie 1 szt. jest bezpłatna. Zamieszczenie kolejnego Ogłoszenia

oznacza obowiązek zapłaty.

6. Ogłoszenia w kategorii Nieruchomości w podkategoriach: Mieszkania sprzedaż, Domy sprzedaż, Działki

sprzedaż, Biura i lokale sprzedaż, Hale i magazyny sprzedaż, Garaże i parkingi sprzedaż, Pozostałe

nieruchomości sprzedaż, podlegają opłacie określonej w Cenniku, Załącznik nr ?.

7. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze

stanem faktycznym oraz prawem a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób

trzecich, w tym praw autorskich.

8. Treść Ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do Towaru, opisywać go dokładnie, rzetelnie i

kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości

Towaru, takich jak: jego jakość, parametry, stan. Zabronione jest przekazywanie powyższych informacji poza

Serwisem.

9. Operator chroni dane Użytkowników zgodnie polityką prywatności określoną w Załączniku nr ? do Regulaminu

stanowiąca jego integralną część.

4. Ogłoszenia ­ Konto

1. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego

formularza lub utworzenia Konta.

2. W przypadku wypełnienia formularza, o którym mowa powyżej, na podany przez Użytkownika adres e­mail

zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość zwrotna Operatora służąca do aktywacji Ogłoszenia oraz

zawierająca inne wymagane prawem informacje.

3. Utworzenie Konta obok aktywacji Ogłoszeń zapewnia Użytkownikowi dodatkowo pełen dostęp do jego

Ogłoszeń ( np. w celu ich modyfikacji). Aktywacja Konta następuje po utworzeniu hasła i wskazaniu adresu e-
mail przez Użytkownika na odpowiedniej stronie Serwisu.

4. Utworzenie Konta i/lub zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy

pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w

Regulaminie.

5. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać

wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w

tym zakresie w imieniu tych podmiotów.

6. Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta w Serwisie.

7. Niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów email, zarówno do tworzenia Konta jak i zamieszczenia

Ogłoszenia.

8. Świadczenie usług przez Operatora w ramach Konta w Serwisie ma charakter bezterminowy, jednakże

Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem będąc

zalogowanym na swoim Koncie poprzez wybranie odpowiedniej opcji, lub poprzez przesłanie swojego

oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@lcn­nieruchomosci.pl.

9. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia wskazanej w pkt. 4. ust 4. umowy

odstąpić bez podania przyczyny. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od

umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr ? do

Regulaminu. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu Użytkownik

aktywował emisję Ogłoszenia, tj. świadczenie usługi przez Operatora zostało rozpoczęte.

1. 5. Zamieszczanie i edycja Ogłoszeń

1. Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie wymaga:

­ wypełnienia formularza dostępnego na stronach Serwisu, w tym umieszczenia treści Ogłoszenia (tj.

wypełnienia co najmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe) a następnie

­ dokonania aktywacji Ogłoszenia, przy czym aktywacja Ogłoszenia bezpłatnego odbywa się poprzez

potwierdzenie aktywacji przez Operatora. Natomiast aktywacja Ogłoszenia płatnego odbywa się

poprzez dokonanie płatności (w pełnej należnej kwocie) .

2. Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się niezwłocznie po jego aktywacji przez Operatora i trwa co do

zasady 10 dni.

3. Za pomocą formularza, o którym mowa powyżej, Użytkownik może dołączyć do Ogłoszenia zdjęcia w liczbie i

w formatach określonych na stronie Serwisu.

4. Ogłoszenie może być zamieszczone wyłącznie w języku polskim.

5. W treści Ogłoszenia (w jego opisie i dołączonych zdjęciach) Użytkownik nie może zamieszczać adresów e-
mail, numerów telefonów i numerów komunikatorów internetowych. Powyższe dane powinny być wyłącznie

zamieszczane we wskazanych polach w formularzu Ogłoszenia. Operator zastrzega, że Ogłoszenia, które

będą zawierały przedmiotowe dane w jego treści, zamiast w formularzu kontaktowym mogą być usunięte.

6. Ogłoszenie nie może dotyczyć poszukiwania Towaru.

7. Niedozwolone jest zamieszczanie Ogłoszeń o charakterze towarzyskim.

8. W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia i jego parametry (z wyłączeniem

kategorii, w której jest publikowane), usunąć Ogłoszenie, a także dokonać wyboru opcji przedłużenia czasu

emisji Ogłoszenia.

9. Przedłużenie czasu emisji Ogłoszenia następuje niezwłocznie po jego aktywacji.

10. Po upływie 10 dni od zakończenia emisji Ogłoszenie zostaje automatycznie usunięte z Moje oferty.

1. 6. Zasady odpowiedzialności

1. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń z Towarami, którymi obrót narusza obowiązujące

przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich. Niezależnie od powyższego zabronione jest wystawianie

Towarów wymienionych jako zakazane w Załączniku nr ? do Regulaminu stanowiącego jego integralną część.

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów

związanych z Ogłoszeniem.

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych Towarów, prawdziwość i

rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do

realizacji transakcji.

4. Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. manipulacja słowami kluczowymi w ofercie, wystawienie

Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Operatora

stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia lub blokady Konta.

5. Operator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia

Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:

­ powszechnie uznane za obraźliwe,

­ noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,

­ naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,

­ szkodzące dobremu imieniu lub renomie Operatora lub jego partnerów,

­ wprowadzające w błąd.

6. Operator nie odpowiada za:

­ brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,

­ realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu

Ogłoszenia,

­ działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych,

­ składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji,

7. Operator ma prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia lub zablokowania Konta jeśli zaistniało podejrzenie że

za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu

innych Użytkowników w ramach Serwisu. Podobnie w przypadku, w którym Ogłoszenie negatywnie wpływa na

dobre imię Operatora lub w inny sposób szkodzi Operatorowi.

1. 7. Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez

Operatora usługi, w terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja

powinna się zakończyć.

2. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: biuro@lcn-
nieruchomosci.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: LCN Nieruchomości ul.

Mieszka I 46/2 66­400 Gorzów Wlkp. z dopiskiem „reklamacja Serwis”.

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e­mail Użytkownika przypisany do Konta,

adres URL Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia,

okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze

składaną reklamacją.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem

reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji.

Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na

adres e­mail przypisany do Konta.

8. Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest w Serwisie, a także przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e­mail

Użytkownika w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawne.

2. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu. Zmiany

wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenia

informacji na stronie Serwisu. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach

dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.

3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy

pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na

warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez

właściwe polskie sądy powszechne zgodne z siedzibą Operatora.

5. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i

dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim w Gorzowie Wlkp..

2. Załącznik nr 1 do Regulaminu ­ Polityka ochrony

prywatności użytkownika Serwisu

• ZAKRES OBOWIĄZYWANIA I ZGODA NA POSTANOWIENIA

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn.

zm.), jest firma LCN Nieruchomości ul. Mieszka I 46/2 66­400 Gorzów Wlkp. zwana dalej

„Operatorem”).

2. Zbiór danych Użytkowników został wpisany do rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez Operatora i

prowadzony jest przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji, powołanego przez Operatora. Rejestr

ten jest udostępniony do wglądu w siedzibie Operatora.

3. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Operatora, w zakresie danych

osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej www.lcn­nieruchomosci.pl oraz

powiązanych z nimi usług i narzędzi, wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności,

takich jak rejestracja w Serwisie, zamieszczanie lub przeglądanie Ogłoszeń i wykonywanie szeregu innych,

związanych z powyższym działań. Wszelkie przedmiotowe działania podlegają odpowiednim przepisom

prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych. Niniejsza Polityka Prywatności podlega przepisom

prawa polskiego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z

2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

4. Użytkownik, który korzysta z Serwisu, korzysta z powiązanych z nimi usług i narzędzi, potwierdza

zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu Serwisu oraz zrozumienie

ich treści, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem

Serwisu oraz niniejszą Polityką Prywatności.

• GROMADZENIE, POZYSKIWANIE I PRZECHOWYWANIE DANYCH

1. Użytkownicy zakładający Konto w Serwisie mogą zostać zobowiązani do podania konkretnych informacji,

takich jak adres e­mail i hasło. Użytkownicy mają możliwość utworzenia profilu, który zawierać będzie

dane, takie jak lokalizacja, imię i nazwisko, numer telefonu, oraz powiązane informacje, w tym zdjęcia

załączone przez Użytkownika. W przypadkach zainteresowania ofertą Użytkownika utworzone profile

umożliwiają kontakt pomiędzy Użytkownikami. Użytkownicy udostępniają informacje na swoich publicznych

profilach na własną odpowiedzialność. Użytkownik powinien starannie rozważyć ryzyko upublicznienia

danych osobowych, w szczególności adresu lub dokładnej lokalizacji.

2. Operator w ramach Serwisu może przechowywać informacje, np. dane osobowe i kontaktowe niezbędne

do umożliwienia kupującemu i sprzedającemu zawarcie transakcji, przesłanie wiadomości, komunikowanie

się z innymi Użytkownikami i dokonywanie płatności za usługi świadczone przez Operatora w ramach

Serwisu. Wszystkie dane konieczne do zamieszczenia Ogłoszenia wymagane będą także do utworzenia

Konta. Informacje zamieszczane w Ogłoszeniach udostępniane są na własną odpowiedzialność

Użytkownika. Użytkownik powinien starannie rozważyć ryzyko upublicznienie danych osobowych w

Ogłoszeniu, w szczególności adresu i dokładnej lokalizacji.

3. Operator w ramach Serwisu może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem

obsługi Użytkownika, które są niezbędne do zrealizowania prośby Użytkownika i kontaktu z nim w razie

konieczności. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na

Koncie Użytkownika. Operator jest uprawniony do gromadzenia innych danych dotyczących komunikacji z

Użytkownikami, np. informacji o prośbach o wsparcie lub informacji zwrotnych ze strony Użytkowników.

4. Operator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na

serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników, np. adres IP, parametry

oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o

korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie

powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej.

5. Operator jest uprawniony do uzupełniania posiadanych informacji o Użytkownikach o dane uzyskane

zgodnie z prawem od partnerów biznesowych i podmiotów zewnętrznych.

• ADRES IP, PLIKI COOKIES I NUMERY IDENTYFIKACYJNE URZĄDZEŃ MOBILNYCH

1. Operator jest uprawniony do gromadzenia w ramach Serwisu danych za pośrednictwem takich technologii

jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na

urządzeniu). Ciasteczka („cookies”) to niewielkie pliki tekstowe przechowujące dane lokalnie na

komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu Użytkownika. Piksele to niewielkie obrazy

stanowiące część kodu strony internetowej, które umożliwiają innemu serwerowi, m.in. pomiar

oglądalności strony, i często stosowane są wraz z plikami cookies. Kod strony śledzi, czy i kiedy (oraz na

jakiej stronie) piksel został załadowany, dostarczając informacji, że Użytkownik obejrzał część lub całość

danej strony.

2. Za pośrednictwem plików cookies serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o

preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia Użytkownika, które

są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty. Innymi słowy pliki cookies wykorzystywane są między innymi do

zapewnienia przyjaznego korzystania z Serwisu tak, aby możliwe było np. korzystanie z Serwisu bez

konieczności ponownego logowania się. Operator zbiera w ramach Serwisu zarówno ciasteczka „stałe”,

jak i „sesyjne”. Ciasteczka „stałe” przechowywane są na komputerze Użytkownika przez dłuższy czas,

podczas gdy ciasteczka „sesyjne” są usuwanie automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki.

3.

• WYKORZYSTANIE ZGROMADZONYCH DANYCH

• 1 Operator jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych danych w Serwisie

w następujących celach:

• zapewnianie obsługi Użytkownika, w tym zakładanie i zarządzenia kontami Użytkownika, rozwiązywanie

problemów technicznych i udostępnianie funkcji;

• dostosowywanie oferty i doświadczeń Użytkownika, w tym reklam, we właściwościach Serwisu

• monitorowanie aktywności wszystkich i konkretnych Użytkowników np. wyszukiwane słowa kluczowe,

zamieszczane Ogłoszenia oraz zarządzanie ruchem w Serwisie;

• kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą

Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w

szczególności e­mail oraz telefon;

• przeprowadzanie badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług; oraz

• egzekwowanie przestrzegania Regulaminu Serwisu, w tym zwalczanie oszustw i nadużyć.

2 Operator jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Serwisie danych wyłącznie w

zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.

3 Operator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny

system wiadomości, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny

sposób zagrażają bezpieczeństwu użytkowników serwisu. Wiadomości są dostępne do 120 dni. Po tym terminie

są usuwane z serwera.

• UDOSTĘPNIANIE DANYCH

• Operator może udostępniać gromadzone dane innym serwisom internetowym prowadzonym przez

przedsiębiorstwo Operatora.

• Operator nie udostępnia zebranych danych osobowych Użytkowników podmiotom niepowiązanym bez

zgody zainteresowanych Użytkowników, chyba, że zachodzą następujące okoliczności:

• Operator może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych

przez siebie usług, w którym to przypadku podmioty te nie są upoważnione do niezależnego

wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Serwisu, a ich działania podlegają

przepisom niniejszej Polityki Prywatności.

• Operator zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym wspierającym Serwis w

walce z oszustwami i nadużyciami w Serwisie w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub

w zwalczaniu innych ewentualnych naruszeń Regulaminu Serwisu zgodnie w wymogami prawa.

• W ramach przyjętej Polityki Prywatności Operator zobowiązuje się nie wypożyczać ani nie sprzedawać

danych osobowych Użytkowników W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub

jego części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe

Użytkowników mogą zostać przeniesione na kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w

ramach Serwisu.

• Operator może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych

Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego

rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług

świadczonych przez Serwis lub wymienione podmioty lub udziału w badaniach naukowych przynoszących

szeroko rozumianą korzyść społeczną.

• METODY KONTROLI PO STRONIE UŻYTKOWNIKA

• Użytkownicy, którzy utworzyli Konto lub zamieszczają na nim Ogłoszenia, mają prawo do wglądu, edycji i

usuwania podanych przez siebie danych. Użytkownik zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego

dane w Serwisie są poprawne. Dane Ogłoszeń mogą być modyfikowane lub usuwane przez Użytkownika w

sekcji „Moje oferty” na stronie internetowej Serwisu.

• Większość znanych przeglądarek desktopowych i mobilnych (np. Safari, Firefox, Internet Explorer,

Chrome, Opera) udostępnia możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików „cookies” w

systemie Użytkownika. Należy zauważyć jednak, że wyłączenie w przeglądarce internetowej plików „cookies” w

odniesieniu do domen pierwszej kategorii (odwiedzane strony internetowe) i pozostałych domen (firmy stron

innych nie bezpośrednio odwiedzane) może skutkować w niektórych przypadkach ograniczeniem

funkcjonalności stron.

• BEZPIECZEŃSTWO

Wszystkie zbierane przez Operatora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i

organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych

lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Serwisem, zaufani partnerzy i zewnętrzni

usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez Operatora wymogami

bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

3. Załącznik nr 6 ­ Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz

wzór oświadczenia o odstąpieniu

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy (utworzenie Konta lub publikacja Ogłoszenia) możesz od niej odstąpić bez

podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby zrezygnować z umowy, poinformuj nas o swojej decyzji, pisząc na adres e-
mail: biuro@lcn­nieruchomosci.pl. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

UWAGA!

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą

(gdy dokonałeś aktywacji emisji Ogłoszenia).

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci

odstąpienia od umowy)

LCN Nieruchomości

ul. Mieszka I 46/2 66­400 Gorzów Wlkp.

Ja ………………………………………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w ramach

Serwisu www.lcn­nieruchomosci.pl. Data zawarcia umowy to …………………………………………

Załącznik nr 7 ­ Cennik opłat za dodanie Ogłoszenia w kategoriach

płatnych

1. Opłata ma charakter ryczałtowy, tzn. jest stała niezależnie od wartości Towaru czy ustalonych cen.

2. Wszystkie kwoty podane w niniejszym załączniku są kwotami brutto.

3. Kategoria Nieruchomości ∕Mieszkania sprzedaż, Domy sprzedaż, Działki sprzedaż, Biura i lokale

sprzedaż, Hale i magazyny sprzedaż – opłata za dodanie ogłoszenia 11 zł za 10 dni

4. Ogłoszenia niezgodne z prawem lub postanowieniami Regulaminu, w szczególności: dodane w niewłaściwej

kategorii, podobne lub ich duplikaty, wielokrotnie powtórzone (o charakterze spamu), uznane za obraźliwe,

zawierające treści pornograficzne, będące próbą oszustwa, naruszające jakiekolwiek prawa autorskie będą

usuwane, a pobrana wcześniej opłata będzie zwracana na konto Użytkownika, w postaci punktów służących

do ponownego skorzystania z usług Serwisu, w terminie 30 dni liczonych od chwili usunięcia danego

Ogłoszenia ( jeden punkt odpowiada wartości 1 PLN). Na zasadny wniosek Użytkownika opłata może zostać

zwrócona w formie pieniężnej, bezpośrednio na jego konto bankowe. Podstawą zwrotu opłaty na konto

bankowe jest złożenie przez Użytkownika skutecznej i uzasadnionej reklamacji dotyczącej usunięcia

Ogłoszenia przez Operatora. Z zastrzeżeniem zdania poprzedniego w przypadku gdy Ogłoszenie zostanie

usunięte po jego zamieszczeniu w Serwisie, Użytkownik zostanie obciążony obowiązkiem zapłaty za

świadczenia spełnione do chwili usunięcia Ogłoszenia z Serwisu.

5. W razie zmian w treści Ogłoszenia dokonanych przez Użytkownika po zamieszczeniu

Ogłoszenia w Serwisie Operator zastrzega sobie prawo do edytowania treści nie

spełniających warunków Regulaminu lub usunięcia Ogłoszenia. W takim przypadku

Operator zastrzega sobie też prawo do niezwracania opłaty pobranej za dodanie.

Regulamin obowiązujący od 01.07.2016 do pobrania tutaj

  • Szukaj nieruchomości

×

Aby otrzymywać informacje o lubuskim rynku nieruchomości

Zapisz się do newslettera